Archiv rubriky: Komunální politika

Nechci jen tak nečinně přihlížet a jednou za 4 roky hodit hlas do urny. Ty lidi co sedí na radnici jsou pořád jenom lidi a je jich pár – oni potřebují pomoc a komunikovat s občany ochotnými pomoct.

Setkání důchodci, já, starostka a oba místostarostové

Dneska jsem navštívil pravidelné setkání představitelů města s občany a vřele doporučuju. V následujících řádcích se pokusím toto setkání popsat.

V první 1,5 hodině aktivní důchodci nahlásili kde co je špatně (že lidé netřídí bio, že se starším špatně chodí po stupních na náměstí, že autobusy nepřiráží dostatečně blízko k chodníku, kde jsou rozbité chodníky). Přítomni byli krom starostky a místostarostů i policie státní a městská (která se poroučelo po úvodní 20minutovce, kde se řešili pro ně relevantní věci) a ještě tuším pan tajemník (asi všichni kromě mě ho znali, tak se ani nepředstavoval, neb přišel později). Z mého pohledu představitelé zareagovali na tyto připomínky adekvátně a považuju to za přínosné.

Potom jsem se zeptal na územní plán a strategický plán města. Během následující hodiny (během které se postupně všichni důchodci vytratili a zůstal jsem tam sám se starostkou a oběma místostarosty) jsem se trochu blíže seznámil s postoji představitelů. Na jednu stranu chápu paní starostku Zvěřinovou, že když jí někdo z naší čtvrti nazve nekompetentní starostkou, tak se jí nechce moc tato nově vznikající čtvrť řešit. Na druhou stranu si na mě nemusela vylívat emoce s tím spojené, zvlášť když jsem se snažil opakovaně přenést debatu z aktuálních problémů v již skoro zastavěné oblasti na oblast, která se teprve zastavovat bude. Co mě hodně zaskočilo, že pan místostarosta Brychta zvolený za pravicovou ODS řekl defacto, že ho nezajímá jak se bude bydlet lidem, kteří mají na to si koupit nový barák, že chce řešit problémy zastaralých sídlišť. Fajn, beru, ale tohle by asi měli vědět ti, co ho zvolili, aby je zastupoval, kteří pravděpodobně i zaměstnávají nemálo lidí z těch sídlišť a mají také svoje problémy, které by chtěli, aby někdo řešil. Jediný kdo se tak Klafaru zastal byl druhý pan místostarosta Bárta, který ale bude mít evidentně nelehkou pozici.

Zdá se mi, že všichni jsou schopní řešit jednotlivé operativní problémy, ale neví si vůbec rady s nějakou dlouhodobější koncepcí města a ani nevidí cestu jak k nějaké dojít – nebo se mi to z nich nepodařilo dostat. Zaklínačem na všechno strategického byl čas a peníze. Na druhou stranu tam vidím, že jsou ochotní dát prostor lidem, kteří by s něčím koncepčnějším přišli a byli by schopni s něma diskutovat operativní problémy, které by na návrzích viděli díky svojí 20 leté praxi ve vedení města.

PS: Setkání se konají každou první středu v měsíci od 15:00 v zasedačce rady města. Přijít je ale možno bez problémů i později, pokud člověka nezajímají technické detaily. Vidím také u všech představitelů ochotu k osobním setkáním a diskuzím nad konkrétními věcmi a připadá mi to moc fajn. Člověk ale musí zvolit něco velice konkrétního, co si dokáží představit. Pokud člověk má ambice s nima řešit něco ambicióznějšího, diskuze nebude stačit, bude je potřeba odvézt a ukázat jim jak to něco co chcete funguje jinde, protože jsou podle mého názoru moc ponoření do operativních problémů.

Mgr. Zdeněk Navrátil: Připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou

Získal jsem připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou od člověka, který ve Žďáře žije déle a evidentně má daleko lepší přehled než já. Myslím, že prospěje, když ty připomínky budou zveřejněné.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 28. února 2013

Komu:
Odbor rozvoje a územního plánování
MÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 1

Věc: Připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou
Dobrý den, dovoluji si touto formou vznést připomínky k návrhu územního plánu, který je možno do 3. 3. 2013 připomínkovat.

Obecné připomínky k návrhu Územního plánu:
1. Návrh územního plánu není v souladu se strategickými dokumenty Města Žďár nad Sázavou (pokud existují).
2. Návrh územního plánu není zpracován na základě předem zpracovaných koncepcí rozvoje pro jednotlivé níže uvedené oblasti.
3. Nejsou zpracovány koncepce rozvoje v těchto oblastech: doprava; zeleň, bydlení. Navrhuji zpracovat tyto koncepce se skutečným zapojením veřejnosti.
4. V materiálu k návrhu ÚP není vysvětleno, co znamená „plochy k revitalizaci“, která zasahuje především centrum města – toto se může stát problémem z hlediska neexistence jasných pravidel pro stavební zásahy v této zóně. Neexistence odboru městského architekta a neexistence zpracované koncepce rozvoje centra města nadále prohlubuje stávající neutěšený stav centra města.
5. Návrh územního plánu vychází, popř. je determinován existencí velkého žďárského obchvatu. Tento však neexistuje a je pravděpodobné, že nebude existovat ani v horizontu 20 let. Území podél budoucího obchvatu může být tedy stavebně využito až poté, co bude obchvat postaven. V opačném případě hrozí velké problémy z hlediska přetížení dopravy (už dnes poměrně husté) v okolních lokalitách (Stalingrad, Klafar, Strojírenská, apod..). Tato situace rovněž nahrává spekulacím s pozemky a snahám ovlivnit funkční využití okolních ploch. Navrhuji nezastavené území podél obchvatu zcela vrátit do územní rezervy či ke své stávající funkci (veřejná zeleň), a to především plochu OK u Stalingradu.
6. Územní plán je velice složitý dokument. Pokud jsou tedy občané vyzváni k tomu, aby jej připomínkovali, mělo by tomu předcházet veřejné projednání, kde bude představeno zadání ÚP a dostatečně vysvětlen proces a náležitosti územního plánování.
7. Plochy OM a OK nemají žádné regulativy. Reálně tak hrozí, že v těchto místech vyrostou další nevzhledná komerční zařízení (montované stavby typu Kaufland), tak jak se tomu chystá nyní na Novoměstské, a to i v pohledových osách ze Zelené hory. Součástí vymezení těchto ploch musí být regulativy týkající se velikosti prodejní plochy, vzhledu budov, umístění zeleně, parkování, architektonického řešení, dopravní obslužnosti a kapacity plánované výstavby.
8. V ÚP nejsou zobrazeny pohledové osy dané do souvislosti s existenci památky UNESCO – zobrazit. ÚP nerespektuje Zelenou horu jako největší dominantu města.
9. Návrh ÚP uvádí některé plochy jako již funkční – skutečnost tomu neodpovídá. Např. Stalingrad – nad Brodskou – „Pod věžičkou“. Zde je plocha vymezena jako existující sportoviště – při návštěvě místa zde nic takového nenajdeme. Obecně chybí návrhu větší důraz na vymezení dětských hřišť a sportovišť v rámci ploch pro bydlení.

Připomínky k jednotlivým funkčním plochám:
1. Plocha označená OK u budoucího obchvatu poblíž sídliště Stalingrad – navrhuji převést do územní rezervy, popř. do ploch zemědělských či veřejné zeleně. V případě, že plocha zůstane ve stávajícím zařazení – plochu zmenšit a v regulativech stanovit, že stavební aktivity je zde možno zahájit až po dokončení obchvatu. K této ploše (a obecně ke všem plochám označených OK či OM) požaduji stanovit regulativy týkající se velikosti prodejní plochy, vzhledu budov, umístění zeleně, parkování, dopravní obslužnosti, kapacity plánované výstavby a zamítnutí samostatných reklamních poutačů vyšších než 5 m.
Zdůvodnění: Tato plocha může být využita pouze v souvislosti s existencí obchvatu, území není dostatečně dopravně napojeno. Pozor! Jedná se o pohledovou osu z památky UNESCO.
2. Plochy označené OK (ulice Brněnská, ul. Jihlavská, ul. Novoměstská) – stanovit regulativy týkající se velikosti prodejní plochy, vzhledu budov, umístění zeleně, parkování a kapacity plánované výstavby a zákazu samostatných reklamních poutačů vyšších než 5 m. Dále řešit v rámci podmínek využití území nutnost navazující dopravní infrastruktury architektonický vzhled.
Zdůvodnění: Stávající stav dovoluje investorům postavit zde prakticky cokoliv bez ohledu na blízkost CHKO či památky UNESCO. Přitom investoři jsou schopni vyjít městům vstříc a i v případě obchodních center realizovat zajímavá architektonická řešení (viz. Autobusové nádraží a supermarket Billa v Litomyšli.)
Pozn.: Před časem jsem kontaktoval zástupce společnosti TESCO s dotazem, proč se chystají na ulici Novoměstské realizovat nevzhlednou montovanou stavbu obchodnícho centra. Bylo mi odpovězeno, že ze strany územního plánu zde proti takovému řešení nejsou žádné překážky a ze strany Města Žďár nad Sázavou nepadly v této věci žádné připomínky (kromě reklamního poutače). Zároveň mi bylo potvrzeno, že investor je připraven k rozsáhlým ústupkům. Nečinnost vedení města, odpovědných úředníků a stávající „všepovolující“ územní plán vede k dalšímu poškozování vzhledu našeho města a omezování jeho funkčnosti. Toto je zároveň výzvou k aktivní účasti města v rámci stavebního řízení k této akci.
3. Návrh ÚP zcela likviduje historický úvoz vedoucí Klafarem, a to včetně jeho nejcennější části zvané „U křížku“. Jedná se o přirozenou spojnici město – příroda. Navrhuji v návrhu ÚP vyčlenit podél tohoto úvozu zelený pás o šířce minimálně 20 m, který bude sloužit k pěší a nemotorové dopravě. Zároveň doporučuji neprodávat parcely 6 a 9 v rámci stávající výstavby KLAFAR 2 a v ÚP z těchto parcel vytvořit klidovou zónu u stávajícího „křížku“.
Zdůvodnění: Jedná se o nejstarší část města, místo původního osídlení, archeologiocky cenné a navazuje na historickou stezku – ÚP by toto měl respektovat a zachovat částečně toto území pro další generace nezastavěné.
4. Zatím nezastavěné plochy označené jako OM (1. křižovatka Stržanov x Polnička; 2. OM + DS kurty „U Rybníčku, 3. Nerudova – plocha proti autobusové zastávce „U konventu“, 4. plocha OM – dnes zeleň před relaxačním centrem). U těchto ploch navrhuji jejich funkční vymezení změnit zpět na veřejnou zeleň, popř. území sloužící ke sportu či rekreaci. V případě, že nebude změněna kvalifikace jednotlivých území – poté stanovit regulativy týkající se velikosti prodejní plochy, vzhledu budov, umístění zeleně, parkování a kapacity plánované výstavby a zákazu samostatných reklamních poutačů vyšších než 5 m. Dále řešit v rámci podmínek využití území nutnost řešení navazující dopravní infrastruktury.
Zdůvodnění: Jedná se o plochy, které jsou dopravně velmi obtížně přístupné a realizace komerčních zařízení by toto území přetížila z hlediska dopravní zátěže. Ve většině případů se jedná navíc o území významné veřejné zeleně – jsou to plochy, které mají významnou klidovou funkci. Především v případě plochy před relaxačním centrem se jedná o poslední významný prvek veřejné zeleně v centru města. Pro komerční zařízení tohoto typu by mělo město nabídnout raději území tzv. brownfields, nikoliv plochy zeleně.
5. Dopravní problematika na ulici Palachova. Požaduji navrhnout v novém ÚP řešení dopravy v tomto místě. Vymezit v území druhý přístup do této čtvrti, nejlépe z ulice Jihlavská.
Zdůvodnění: Navzdory dlouhotrvajícímu problému není v návrhu ÚP nijak vyřešena problematika neprůjezdnosti „sídliště“ Palachova, dojde tak k dalšímu vrstvení neúnosné situace z hlediska parkování a pohybu vozidel v oblasti ulic Smetanova, Nádražní, Palachova.
6. Most pro pěší a cyklisty „ U sauny“ – Navrhuji zapracovat do návrhu ÚP most (lávku) pro pěší a cyklisty v místě, kde již dříve byla a zároveň zapracovat napojení lávky k obytné čtvrti Klafar.
Zdůvodnění: Most je přirozenou spojnicí mezi rozvíjejícím se územím Klafaru a sportovním areálem na druhé straně řeky. Ten se tak stane snadno dostupný nejen z Klafaru, ale i ze Stalingradu. Lávka vybídne občany k většímu používání nemotorové dopravy.
7. Cyklostezka po pravém břehu řeky Sázavy – zanést do ÚP stezku pro nemotorovou dopravu, která by spojila ulici Dr. Drože s navrhovaným mostem „U sauny“ s tím, že by na ni byla napojena při jejím průběhu po pravém břehu řeky také odbočka na Klafar.
Zdůvodnění: V tomto úseku je velký pohyb cyklistů, dojde tak k jejich rozdělení na obě strany řeky a nová čtvrť Klafar bude logicky začleněna do systému cyklostezek v rámci města.
8. Plocha BI na ulici Zahradní (Farčata) – zde je zřejmá chyba, v této ploše nic nestojí, přesto je vymezena jako zastavěná. Navrhuji převést celou plochu do VZ nebo OS či RH. Zdůvodnění: V současné době zde žádné budovy nestojí. Jedná se z hlediska veřejné zeleně o cennou lokalitu, která by měla být rozvíjena pouze v souladu s přilehlým parkem a aktivitami blízkými této klidové zóně.
9. Klafar I. Etapa, II. Etapa a III. Etapa – Nejsou respektovány zásady urbanismu. Navrhuji znovu projednat a vytvořit další podklady pro situaci sídliště Klafar. Zpracovat studii využití ploch a zapojit veřejnost do přípravy dlouhodobé koncepce rozvoje této čtvrti. Zdůvodnění: Návrh budoucího rozvoje čtvrti v ÜP nerespektuje historické souvislosti a spojnice, které tímto místem procházejí. Likviduje poslední zbytky přirozeného krajinného rázu a nerespektuje přítomnost a hlavně viditelnost památky UNESCO na Zelené hoře. Návrh postrádá přirozené těžiště, které by se stalo centrem budoucí čtvrti s výstavbou, která nabídne také obchody a služby. Občanskou vybavenost odsouvá návrh až na samotný okraj čtvrti. Návrh pouze „odkrajuje“ jednotlivé pozemky dle pravidel pro satelitní městečka a je členěn bez rozmyslu. Neřeší dopravní napojení na okolní čtvrti – do doby vybudování obchvatu (pokud bude vybudován) je čtvrť velmi těžko dopravně obslužná.

Tímto si Vás dovoluji požádat o zaslání pozvánky na jakékoliv jednání, které se bude zabývat vypořádáním výše uvedených připomínek a zaslání pozvánky k účasti na veřejném projednávání návrhu ÚP.

Děkuji a jsem s pozdravem
S úctou obyvatel tohoto města
Mgr. Zdeněk Navrátil

Připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou

Odbor rozvoje a územního plánování
MÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 1

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27. února 2013

Věc: Připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou

klafar

Vážený odbore,
před půl rokem jsem se přistěhoval do Žďáru nad Sázavou, do městské části zvané Klafar, která se bude v následujících letech dále rozšiřovat. Rád bych proto přispěl do diskuze o rozvoji této městské části. Při volbě Žďáru jako místa, kde bych chtěl strávit následující desítky let, pro mě hrála také velkou roli příroda, obdivoval jsem a stále mě fascinuje poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a v neposlední řadě jsem měl také Žďár zafixovaný jako město přívětivé pro cyklisty – zřejmě kvůli tomu, že před dávnými lety mi někdo ukázal a vysvětlil co je to cyklostezka. Proto si dovolím připomínkovat návrh územního plánu i z těchto pohledů.

Klafar
Město má obrovskou příležitost rozplánovat novou čtvrť tak, aby se v ní lidem dobře bydlelo. Podobně jako unikátní čtvrť Lesná v Brně může být vyhledávaným místem nebo místem zatracovaným jako v posledních letech mnohé vzniklé satelity. Na Klafar se bude dívat každý návštěvník poutního kostela na Zelené hoře. V územním plánu nevidím, že by to bylo nějak reflektováno. V minulosti snad kvůli tomu byly udělány regulativy, které tomu ale nepomáhaly a navíc neplatily pro všechny. Město má také možnost poučit se z chyb, které se udělaly při dosavadní výstavbě první části Klafaru. Například lidé si postavili vysoké ploty, které odlidšťují ulice, aby si uchránili soukromí, a z druhé strany jim do zahrady koukají lidé z bytových domů. Nicméně přesně ten samý koncept se plánuje (BH/4 a BI/2). Zcela v návrhu chybí prostranství typu náměstí, místo toho je tu budovaná jakási obchodní třída, která půlí již tak rozdělený Klafar. Místo náměstí se chystá akorát velké parkoviště. Sítě silnic ignorují jak historické (zasypaná stezka), tak přírodní (řeka, vrstevnice) rysy místa. Velké riziko také vidím ve špatné realizaci mostu přes Sázavu ústící na ulici Purkyňova. Vybudovala by se tak komunikace, která by kopírovala tzv. velký obchvat. Vzhledem k tomu, že realizace obchvatu je v nedohlednu, dá se očekávat, že by se stala velice oblíbenou. Nicméně tato komunikace není na takové vytížení připravována. Už tak bude chystaná křižovatka Sázavské a Libické pravděpodobně jednou z velice frekventovaných a nepřehledných křižovatek podobně jako je nyní křižovatka Brodské a Revoluční.

Příroda
Velké množství občanů se často vydává severozápadně od Žďáru do přírody. Návrh počítá s jejím odříznutím díky tzv. velkému obchvatu. Jeho realizace se odsouvá již několik desítek let a je otázkou jestli se ho vůbec někdy vyplatí (ať už z pohledu čistě finančního nebo i z pohledu přírodního) budovat, když podle měření by stejně dopravu zásadně neodlehčil – jak se ukázalo zjištění při sledování pohybu aut projíždějících městem. Přesto se mu všechno alibisticky podřizuje. Otázka je také, co udělá s touto částí přírody nákupní zóna u Plhounu. Mám obavu o osud úvozu procházejícího Klafarem, kterým se se zatím dá dojít až k „Mamlasovi“ krásnou procházkou. Když krom dvou mostů, které ho hyzdí již nyní, bude muset překonat další silnice a povede kolem nákupní zóny, obávám se, že přestane sloužit k romantickým procházkám.

Cyklistika
Na jednom z plánku je vyznačeno, že existuje cyklistická stezka od oválu směrem k náměstí podél Dolní ulice. Buďto jsem si jí nevšiml, nebo je to špatně vyznačeno. Každopádně bych ji na tomto místě uvítal. Svého času jsem jezdil často ze Zámku na náměstí Republiky a zvlášť část kolem křižovatky u kulturního domu je pro cyklistu velice nepříjemná. Obecně si myslím, že má návrh územního plánu velké rezervy v plánování cyklistických tras pro cyklisty dopravující se po městě na kole.

Návrh
Doporučil bych tak městu obnovit diskuzi nad velkým obchvatem, vypsat soutěž na vypracování alternativního urbanistického projektu pro rozvoj města na území Klafaru a zpracovat studii cyklodopravy po městě a to vše následně do návrhu územního plánu zapracovat.

S úctou

Jan Šedo
Sázavská 4, Žďár nad Sázavou

Základní zdroj pro připomínky:
http://www.zdarns.cz/obce/zdarns.asp, konkrétně http://www.zdarns.cz/obce/NUP/zdarns/vyk02_hlavni_A.pdf

Pozitivní evoluce

Můj aktuální názor na Pozitivní evoluce po přítomnosti na Brněnské „diskuzi“ s Karlem Janečkem: K samotnému setkání – Něco se mi líbilo, něco ne. Normálka. Otazníky zůstávají. Jestli s pozitivní evolucí souhlasím? V něčem jo, v něčem ne.

Co se konkrétně změny volebního systému týče, což je teď nejviditelnější blízký cíl. Na jednu stranu – proč to nezkusit? Stávající systém nám moc dobrého zatím nepřinesl a jím navrhovaný systém má minimálně několik zajímavých věcí – jako tu nejzajímavější bych vypíchl tu eliminaci extremistů díky negativnímu hlasu. Mohlo by to pomoci (krom vyšší účasti) i s tím, že komunisti se dostávají k moci, i když je u ní většina lidí nechce.

Jediné co mi na tom silně vadí, že kdyby se to povedlo, tak by to znamenalo, že stačí člověk, který má dost peněz a dostatečně propracovanou logickou konstrukci (na které se hodně těžko hledají chyby, i když někteří už něco odprezentovali, ale jsou to často jen filosofické úvahy proč by to nemělo fungovat a nejsou zdaleka tak propracované, aby byly širší veřejnosti srozumitelné) a dokáže tím přesvědčit (v negativním slova smyslu by bylo přesnější sloveso zmanipulovat) dostatek lidí, aby změnili politiku v celé zemi. (Čímž ale nechci tvrdit, že už to tak nefunguje teď.)