Mgr. Zdeněk Navrátil: Připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou

Získal jsem připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou od člověka, který ve Žďáře žije déle a evidentně má daleko lepší přehled než já. Myslím, že prospěje, když ty připomínky budou zveřejněné.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 28. února 2013

Komu:
Odbor rozvoje a územního plánování
MÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 1

Věc: Připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou
Dobrý den, dovoluji si touto formou vznést připomínky k návrhu územního plánu, který je možno do 3. 3. 2013 připomínkovat.

Obecné připomínky k návrhu Územního plánu:
1. Návrh územního plánu není v souladu se strategickými dokumenty Města Žďár nad Sázavou (pokud existují).
2. Návrh územního plánu není zpracován na základě předem zpracovaných koncepcí rozvoje pro jednotlivé níže uvedené oblasti.
3. Nejsou zpracovány koncepce rozvoje v těchto oblastech: doprava; zeleň, bydlení. Navrhuji zpracovat tyto koncepce se skutečným zapojením veřejnosti.
4. V materiálu k návrhu ÚP není vysvětleno, co znamená „plochy k revitalizaci“, která zasahuje především centrum města – toto se může stát problémem z hlediska neexistence jasných pravidel pro stavební zásahy v této zóně. Neexistence odboru městského architekta a neexistence zpracované koncepce rozvoje centra města nadále prohlubuje stávající neutěšený stav centra města.
5. Návrh územního plánu vychází, popř. je determinován existencí velkého žďárského obchvatu. Tento však neexistuje a je pravděpodobné, že nebude existovat ani v horizontu 20 let. Území podél budoucího obchvatu může být tedy stavebně využito až poté, co bude obchvat postaven. V opačném případě hrozí velké problémy z hlediska přetížení dopravy (už dnes poměrně husté) v okolních lokalitách (Stalingrad, Klafar, Strojírenská, apod..). Tato situace rovněž nahrává spekulacím s pozemky a snahám ovlivnit funkční využití okolních ploch. Navrhuji nezastavené území podél obchvatu zcela vrátit do územní rezervy či ke své stávající funkci (veřejná zeleň), a to především plochu OK u Stalingradu.
6. Územní plán je velice složitý dokument. Pokud jsou tedy občané vyzváni k tomu, aby jej připomínkovali, mělo by tomu předcházet veřejné projednání, kde bude představeno zadání ÚP a dostatečně vysvětlen proces a náležitosti územního plánování.
7. Plochy OM a OK nemají žádné regulativy. Reálně tak hrozí, že v těchto místech vyrostou další nevzhledná komerční zařízení (montované stavby typu Kaufland), tak jak se tomu chystá nyní na Novoměstské, a to i v pohledových osách ze Zelené hory. Součástí vymezení těchto ploch musí být regulativy týkající se velikosti prodejní plochy, vzhledu budov, umístění zeleně, parkování, architektonického řešení, dopravní obslužnosti a kapacity plánované výstavby.
8. V ÚP nejsou zobrazeny pohledové osy dané do souvislosti s existenci památky UNESCO – zobrazit. ÚP nerespektuje Zelenou horu jako největší dominantu města.
9. Návrh ÚP uvádí některé plochy jako již funkční – skutečnost tomu neodpovídá. Např. Stalingrad – nad Brodskou – „Pod věžičkou“. Zde je plocha vymezena jako existující sportoviště – při návštěvě místa zde nic takového nenajdeme. Obecně chybí návrhu větší důraz na vymezení dětských hřišť a sportovišť v rámci ploch pro bydlení.

Připomínky k jednotlivým funkčním plochám:
1. Plocha označená OK u budoucího obchvatu poblíž sídliště Stalingrad – navrhuji převést do územní rezervy, popř. do ploch zemědělských či veřejné zeleně. V případě, že plocha zůstane ve stávajícím zařazení – plochu zmenšit a v regulativech stanovit, že stavební aktivity je zde možno zahájit až po dokončení obchvatu. K této ploše (a obecně ke všem plochám označených OK či OM) požaduji stanovit regulativy týkající se velikosti prodejní plochy, vzhledu budov, umístění zeleně, parkování, dopravní obslužnosti, kapacity plánované výstavby a zamítnutí samostatných reklamních poutačů vyšších než 5 m.
Zdůvodnění: Tato plocha může být využita pouze v souvislosti s existencí obchvatu, území není dostatečně dopravně napojeno. Pozor! Jedná se o pohledovou osu z památky UNESCO.
2. Plochy označené OK (ulice Brněnská, ul. Jihlavská, ul. Novoměstská) – stanovit regulativy týkající se velikosti prodejní plochy, vzhledu budov, umístění zeleně, parkování a kapacity plánované výstavby a zákazu samostatných reklamních poutačů vyšších než 5 m. Dále řešit v rámci podmínek využití území nutnost navazující dopravní infrastruktury architektonický vzhled.
Zdůvodnění: Stávající stav dovoluje investorům postavit zde prakticky cokoliv bez ohledu na blízkost CHKO či památky UNESCO. Přitom investoři jsou schopni vyjít městům vstříc a i v případě obchodních center realizovat zajímavá architektonická řešení (viz. Autobusové nádraží a supermarket Billa v Litomyšli.)
Pozn.: Před časem jsem kontaktoval zástupce společnosti TESCO s dotazem, proč se chystají na ulici Novoměstské realizovat nevzhlednou montovanou stavbu obchodnícho centra. Bylo mi odpovězeno, že ze strany územního plánu zde proti takovému řešení nejsou žádné překážky a ze strany Města Žďár nad Sázavou nepadly v této věci žádné připomínky (kromě reklamního poutače). Zároveň mi bylo potvrzeno, že investor je připraven k rozsáhlým ústupkům. Nečinnost vedení města, odpovědných úředníků a stávající „všepovolující“ územní plán vede k dalšímu poškozování vzhledu našeho města a omezování jeho funkčnosti. Toto je zároveň výzvou k aktivní účasti města v rámci stavebního řízení k této akci.
3. Návrh ÚP zcela likviduje historický úvoz vedoucí Klafarem, a to včetně jeho nejcennější části zvané „U křížku“. Jedná se o přirozenou spojnici město – příroda. Navrhuji v návrhu ÚP vyčlenit podél tohoto úvozu zelený pás o šířce minimálně 20 m, který bude sloužit k pěší a nemotorové dopravě. Zároveň doporučuji neprodávat parcely 6 a 9 v rámci stávající výstavby KLAFAR 2 a v ÚP z těchto parcel vytvořit klidovou zónu u stávajícího „křížku“.
Zdůvodnění: Jedná se o nejstarší část města, místo původního osídlení, archeologiocky cenné a navazuje na historickou stezku – ÚP by toto měl respektovat a zachovat částečně toto území pro další generace nezastavěné.
4. Zatím nezastavěné plochy označené jako OM (1. křižovatka Stržanov x Polnička; 2. OM + DS kurty „U Rybníčku, 3. Nerudova – plocha proti autobusové zastávce „U konventu“, 4. plocha OM – dnes zeleň před relaxačním centrem). U těchto ploch navrhuji jejich funkční vymezení změnit zpět na veřejnou zeleň, popř. území sloužící ke sportu či rekreaci. V případě, že nebude změněna kvalifikace jednotlivých území – poté stanovit regulativy týkající se velikosti prodejní plochy, vzhledu budov, umístění zeleně, parkování a kapacity plánované výstavby a zákazu samostatných reklamních poutačů vyšších než 5 m. Dále řešit v rámci podmínek využití území nutnost řešení navazující dopravní infrastruktury.
Zdůvodnění: Jedná se o plochy, které jsou dopravně velmi obtížně přístupné a realizace komerčních zařízení by toto území přetížila z hlediska dopravní zátěže. Ve většině případů se jedná navíc o území významné veřejné zeleně – jsou to plochy, které mají významnou klidovou funkci. Především v případě plochy před relaxačním centrem se jedná o poslední významný prvek veřejné zeleně v centru města. Pro komerční zařízení tohoto typu by mělo město nabídnout raději území tzv. brownfields, nikoliv plochy zeleně.
5. Dopravní problematika na ulici Palachova. Požaduji navrhnout v novém ÚP řešení dopravy v tomto místě. Vymezit v území druhý přístup do této čtvrti, nejlépe z ulice Jihlavská.
Zdůvodnění: Navzdory dlouhotrvajícímu problému není v návrhu ÚP nijak vyřešena problematika neprůjezdnosti „sídliště“ Palachova, dojde tak k dalšímu vrstvení neúnosné situace z hlediska parkování a pohybu vozidel v oblasti ulic Smetanova, Nádražní, Palachova.
6. Most pro pěší a cyklisty „ U sauny“ – Navrhuji zapracovat do návrhu ÚP most (lávku) pro pěší a cyklisty v místě, kde již dříve byla a zároveň zapracovat napojení lávky k obytné čtvrti Klafar.
Zdůvodnění: Most je přirozenou spojnicí mezi rozvíjejícím se územím Klafaru a sportovním areálem na druhé straně řeky. Ten se tak stane snadno dostupný nejen z Klafaru, ale i ze Stalingradu. Lávka vybídne občany k většímu používání nemotorové dopravy.
7. Cyklostezka po pravém břehu řeky Sázavy – zanést do ÚP stezku pro nemotorovou dopravu, která by spojila ulici Dr. Drože s navrhovaným mostem „U sauny“ s tím, že by na ni byla napojena při jejím průběhu po pravém břehu řeky také odbočka na Klafar.
Zdůvodnění: V tomto úseku je velký pohyb cyklistů, dojde tak k jejich rozdělení na obě strany řeky a nová čtvrť Klafar bude logicky začleněna do systému cyklostezek v rámci města.
8. Plocha BI na ulici Zahradní (Farčata) – zde je zřejmá chyba, v této ploše nic nestojí, přesto je vymezena jako zastavěná. Navrhuji převést celou plochu do VZ nebo OS či RH. Zdůvodnění: V současné době zde žádné budovy nestojí. Jedná se z hlediska veřejné zeleně o cennou lokalitu, která by měla být rozvíjena pouze v souladu s přilehlým parkem a aktivitami blízkými této klidové zóně.
9. Klafar I. Etapa, II. Etapa a III. Etapa – Nejsou respektovány zásady urbanismu. Navrhuji znovu projednat a vytvořit další podklady pro situaci sídliště Klafar. Zpracovat studii využití ploch a zapojit veřejnost do přípravy dlouhodobé koncepce rozvoje této čtvrti. Zdůvodnění: Návrh budoucího rozvoje čtvrti v ÜP nerespektuje historické souvislosti a spojnice, které tímto místem procházejí. Likviduje poslední zbytky přirozeného krajinného rázu a nerespektuje přítomnost a hlavně viditelnost památky UNESCO na Zelené hoře. Návrh postrádá přirozené těžiště, které by se stalo centrem budoucí čtvrti s výstavbou, která nabídne také obchody a služby. Občanskou vybavenost odsouvá návrh až na samotný okraj čtvrti. Návrh pouze „odkrajuje“ jednotlivé pozemky dle pravidel pro satelitní městečka a je členěn bez rozmyslu. Neřeší dopravní napojení na okolní čtvrti – do doby vybudování obchvatu (pokud bude vybudován) je čtvrť velmi těžko dopravně obslužná.

Tímto si Vás dovoluji požádat o zaslání pozvánky na jakékoliv jednání, které se bude zabývat vypořádáním výše uvedených připomínek a zaslání pozvánky k účasti na veřejném projednávání návrhu ÚP.

Děkuji a jsem s pozdravem
S úctou obyvatel tohoto města
Mgr. Zdeněk Navrátil

1 komentář u „Mgr. Zdeněk Navrátil: Připomínky k návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou

  1. Pingback: Věcně shodná připomínka k návrhu územního plánu a zmocnění zástupce veřejnosti | Žijeme Žďárem

Komentáře nejsou povoleny.